Remissvar

Här publiceras IKEM:s svar på remisser.

Remiss av EU-kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP)

EU-kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).

Här finns förslaget.

IKEM:s svar

En revidering av CLP-lagstiftningen är en revidering av en av de mest omfattande och djupgående kemikalielagstiftningarna i världen. IKEM förespråkar en målinriktad och definierad revidering för att på ett så effektivt sätt som möjligt nå de mål som kommissionen har satt upp, och som IKEM står bakom, under kemikaliestrategin. Utifrån de utgångspunkterna har vi följande synpunkter på kommissionens förslag som vi vill att Regeringen tar med sig i utformningen av den svenska positionen.

Läs hela IKEM:s svar

 

Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall

EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall.

Här finns förslaget och bilagan.

IKEM:s svar

IKEM välkomnar kommissionens förslag på en EU-förordning om förpackningar och förpackningsavfall. Vi ser att kommissionens förslag om att säkerställa att alla förpackningar är återvinningsbara samt öka användning av återvunnet material kan bidra till plastindustrin omställning till en cirkulär ekonomi. Vi välkomnar även det faktum att det presenteras i form av en förordning vilket kommer garantera en gemensam lagstiftning i alla EU:s medlemsländer.

Även om vi välkomnar förordningens övergripande mål vill vi särskilt peka på att förordningen bör vara såväl materialneutral som teknikneutral. Vissa delar i den förslagna förordningen kan leda till oönskade negativa effekter, vilket i slutändan undergräver förordningens miljömål.

Läs hela IKEM:s svar

 

Remiss av Ds 2022:22 Bättre konsekvensutredningar

I promemorian föreslås en ny förordning om konsekvensutredning (konsekvensförordningen) där bestämmelser om konsekvensutredningar samlas. Konsekvensförordningen föreslås, i likhet med nu gällande regler, uppställa krav på att en konsekvensutredning ska redovisas när statliga förvaltningsmyndigheter under regeringen beslutar om föreskrifter eller allmänna råd.

Konsekvensförordningen föreslås dessutom ställa upp ett nytt krav på redovisning av en konsekvensutredning när de myndigheter som omfattas av förordningen lämnar in förslag till regeringen eller Regeringskansliet om att regeringen ska besluta om eller föreslå nya eller ändrade regler.

I promemorian föreslås också att Ekonomistyrningsverket (ESV) får i uppgift att koordinera metodutveckling, vägledning och utbildning när det gäller konsekvensutredningar. Därtill föreslås att ESV ska ge särskilt uppsökande stöd till kommittéer och särskilda utredare i deras arbete med konsekvensutredningar.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Läs hela remissen

IKEM:s svar

IKEM instämmer i det som utredningen anger angående de problem med konsekvensutredningar som finns i nuläget. Bland annat att konsekvensutredningar ofta fokuserar på ett begränsat antal specificerade konsekvenser, i stället för att belysa konsekvenser för hela samhället och dess aktörer. Det är dessutom komplicerat, och förenat med stor osäkerhet samt att det för närvarande saknas ett ändamålsenligt stöd till de som tar fram konsekvensutredningar. Vi ser därför positivt på utredningens förslag om enhetliga regler för konsekvensutredningar som kan underlätta för de som upprättar, tar emot och stödjer arbetet med konsekvensutredningar att förstå vad en sådan bör innehålla.

Det är dock vår bestämda uppfattning att även Regeringskansliet måste omfattas av motsvarande krav på konsekvensutredningar som föreslås gälla för förvaltningsmyndigheter, kommittéer och myndighetsrapporter till följd av olika regeringsuppdrag.

Läs hela IKEM:s svar

 

Remiss av SOU 2021:21 En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden

Utredningen lägger förslag som innebär att alla som tillämpar miljöbalken ska arbeta för att minimera klimatförändringarna och ges möjlighet att föregripa lagstiftningens obligatoriska krav. Genom att verksamhetsutövare och de som vidtar åtgärder själva ska föreslå och genomföra de åtgärder som behövs verkar miljöbalken även i förebyggande riktning.

Läs hela remissen

IKEM:s svar

IKEM avstyrker förslaget i sin helhet. Våra medlemsföretag producerar bland annat viktiga insatsvaror som är nödvändiga i princip alla förädlingskedjor. Därför är företagens förmåga att bidra till sina kunders omställning en förutsättning för en lyckad omställning av samhället i stort. Företagen är utpräglat exportorienterade och utsatta för internationell konkurrens. En nyckel till framgång är global konkurrenskraft. Lika spelregler för industrin såväl inom som utanför Europa en viktig förutsättning både för långsiktig tillväxt och omställning inom industrin. Därför är det olyckligt att utredningens uppdrag begränsas av ett snävt nationellt perspektiv, som både är kortsiktigt ur klimatsynpunkt och som riskerar att kringskära företagens möjligheter att positivt bidra till lösningarna när deras konkurrensförmåga riskerar att urholkas.

Läs hela IKEM:s svar

 

Remiss av SOU 2022:33 Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen

Miljöprövningsutredningens uppdrag var att se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna de förslag på åtgärder som krävs för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning till gagn för en grön omställning.

Det övergripande syftet med utredningen var dels att underlätta för miljö- och klimatförbättrande investeringar genom horisontella förändringar i miljöprövningen, dels att åstadkomma snabbare och enklare prövningsprocesser, samtidigt som ett bibehållet miljöskydd säkerställs.

Genom ett tilläggsdirektiv fick utredningen också i uppdrag att utreda om det bör införas ett begränsat förtursförfarande för mål och ärenden som på ett väsentligt sätt bidrar till att nå klimatmålen. Dessutom skulle utredningen enligt tilläggsdirektiven utreda hur tidsbegränsning av tillstånd och omprövning av tillstånd och villkor kan användas för att åstadkomma moderna miljövillkor.

Läs hela remissen

IKEM:s svar

IKEM ser positivt på utredningens huvuduppdrag att försöka åstadkomma snabbare och enklare prövningsprocesser, samtidigt som ett bibehållet miljöskydd säkerställs. Detta är helt avgörande för att vi ska ha ett gynnsamt industriklimat där investeringar blir verklighet i svensk industri som bidrar till omställning, utveckling, sysselsättning och välfärd.

Vi noterar att inga förslag läggs angående tidsbegränsade tillstånd eller förtursförfarande, vi delar utredningens slutsatser avseende dessa frågor då det är vår uppfattning att sådana förslag snarare skulle riskera att försvåra och försena omställning och utveckling.

Vi tillstyrker förslagen avseende;

 • att införa ändringsprövning som huvudregel,
 • att förtydliga gränsen mellan anmälningsplikt och tillståndsplikt,
 • att övergå till begreppet ”betydande miljöpåverkan”,
 • att införa en nedre gräns för anmälan, samt
 • att det föreslås bli enklare att ansöka om villkorsändringar.

Dessa förslag bör genomföras omgående.

Däremot avstyrker vi förslaget om omprövning vart tionde år.

Läs hela IKEM:s svar

 

Remiss av EU-kommissionens förslag till reviderat industriutsläppsdirektiv

EU-kommissionens förslag till ett reviderat industriutsläppsdirektiv

Här hittar du hela remissen och bilagan

IKEM:s svar

Generella synpunkter

 • Tillståndsprocesser får inte förlängas utan måste förenklas och förkortas för att vi ska klara en snabb industriell omställning.
 • Byråkratiska krav utan miljönytta, så som Environmental Management Systems, måste undvikas.
 • Att blanda olika lagområden leder till ökad komplexitet av miljörätten och bör undvikas. Dessutom bör inte IED ändra på redan etablerad lag såsom att bevisbördan läggs på verksamhetsutövaren att bevisa sin oskuld.
 • Alla ändringar av IED måste ses i ljuset av europeisk industris konkurrenskraft.

Förslagen i 15.3 och 15.4

 • Tillämpa hela BAT-intervallet för att maximera den totala miljönyttan i stället för kravet på att lägsta utsläppsgränsvärdet alltid ska vara utgångspunkt (art 15.3)
 • Bibehåll dispensmöjligheter för utsläppsgränsvärden över det övre BAT-intervallvärdet (art 15.3 och 15.4)
 • Undvik bindande krav på resurshushållning (krav på råvaror, energi, vatten, kemikalier etc.) (art 15.3a)

IKEM anser att det inte är lämpligt att sätta strängaste nivå på utsläppsgränsvärden utan att hela BAT-intervallet ska tillämpas för att maximera den totala miljönyttan. Eftersom optimering av olika parametrar påverkar olika miljöaspekter, vilket måste beaktas och anpassas efter lokala förhållanden.

Läs hela IKEM:s svar

 

Remiss av Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

MSB ger möjligheten att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter med allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor med tillhörande konsekvensutredning.

Läs hela remissen

IKEM:s svar

I MSB:s konsekvensanalys skriver man att ”det är av stor vikt att åtgärder vidtas för att minimera risker och konsekvenser av olyckor” i distributions och lagerverksamheter, samt att ”Redan idag är man ålagd att genom 7 § LBE genomföra en utredning av risker och därmed bör inte detta krav medföra nya kostnader.”

IKEM konstaterar dock det nya allmänna rådet anger att 100% av förvarad volym (10 000 liter) bör omfattas av en invallning. Detta är ett kraftigt avsteg från nuvarande lagstiftning, och vår bedömning är att det på tvärs mot MSB:s slutsats är förenat med mycket stora kostnader för ombyggnation. Verksamheter som idag förvarar stora volymer (vilket är betydligt mer än de 10 IBC:er som anges här) har en tät dialog med myndigheter och räddningstjänst redan idag, och upplever att förvaringen lever upp till de säkerhetskrav som rimligen kan ställas. MSB har i sin konsekvensanalys inte heller angett vilka säkerhetsbrister man ser och som behöver åtgärdas, vilket gör de allmänna råden orimliga i förhållande till det man vill uppnå.

5 kap 1 § Kontroll av rörledningar

Bestämmelsens första stycke ska enligt konsekvensutredningen reglera en lucka för rör- och slangledningar som inte är ansluta till en cistern.

Rörledningar i fråga omfattas dock av direktivet för tryckbärande anordningar (2014/68/EU). Detta är ett harmoniserat produktdirektiv och det är ytterst tveksamt om den reglering som föreslås är i enlighet med Europeiska unionens funktionssätt, artikel 114.

Det är också oklart hur denna kontroll ska gå till i praktiken. Rörledningar tillverkade mot kraven i direktivet för tryckbärande anordningar är lagligen släppta på EU:s gemensamma marknad, och den enda aktör som kan begära ut den tekniska informationen för dessa produkter är marknadskontrollerade myndigheter. Kontrollorgan och företag har inte rätt att begär ut dessa handlingar från en tillverkare, vilket omöjliggör en konstruktions- och tillverkningskontroll.

Rörledningar som inte kontrolleras enligt MSBFS 2018:3 kontrolleras enligt kraven i AFS 2017:3. Denna uppdelning har varit gällande i ca. 40 år, före uppdelningen var det dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen (ASS) som reglerade hela området.

Om MSB går vidare med detta förslag kommer det skapa stora kostnader och oklarheter. Man frångår dessutom den grundläggande principen att samma myndighet som reglerar återkommande kontroll av en anordning även ska reglera tillverkning och konstruktion.

Läs hela IKEM:s svar

 

Remiss av SOU 2022:65 En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk

Stödet vid korttidsarbete har varit en av de mest omfattande åtgärderna för att lindra effekterna för näringsliv och sysselsättning av spridningen av sjukdomen covid-19. Regelverket för korttidsarbete har under pandemin tillämpats för första gången och i en omfattning som inte förutsågs när lagstiftningen togs fram. Regeringen har därför funnit att det finns skäl att tillsätta en kommitté med uppdrag att dels analysera betydelsen av stödet för att lindra de negativa ekonomiska effekterna som uppstått till följd av spridningen av covid-19, dels se över om regelverket bör förändras i vissa avseenden.

Den första delen av kommitténs uppdrag har kommittén redovisat genom delbetänkandet Korttidsarbete under pandemin – En utvärdering av stödets betydelse (SOU 2022:30), som överlämnades till regeringen den 31 maj 2022.

Detta slutbetänkande innefattar kommitténs uppdrag att se över regelverket. 

Läs hela remissen

IKEM:s svar

Industriföretag är globalt verksamma och konkurrensutsatta. Därmed har skillnaderna i
konkurrensförutsättningar stor betydelse i samband med investeringsbeslut och vid
förläggning av produktionsvolym. Att det inom en och samma industrikoncern ofta finns liknande anläggningar i flera olika länder gör dessutom skillnaderna extra tydliga. Så länge verksamheter i Sverige inte har villkor som är likvärdiga med dem i viktiga konkurrentländer innebär det en risk för att investeringar och jobbtillfällen förläggs till andra länder alternativt att uppsägningar sker i Sverige istället för att korttidsystemet nyttjas. I samband med en mer omfattande kris kan konsekvensen därtill bli att det sker en överutslagning av långsiktigt livskraftiga verksamheter och arbetstillfällen i länder som har mindre konkurrenskraftiga system för korttidsarbete.

Förekomsten av korttidsarbete i Sverige under pandemin gjorde att industrin sammantaget hanterade situationen annorlunda än under finanskrisen. I stället för att varsla – valde man i många fall att tillämpa korttidsarbete. Möjligheten var värdefull för industriföretagen och deras anställda – men tillämpningen innebar även utmaningar avseende såväl förutsebarhet och rättssäkerhet som administration.

För att systemet för korttidsarbete ska vara användbart för industriföretag framöver och
därmed att den eftersträvade konkurrensneutraliteten uppnås måste systemet erbjuda
konkurrenskraftig kostnadsavlyftning för företagen och präglas av ett enkelt regelverk,
begränsad administrativ belastning samt tydlighet och förutsebarhet. Det är positivt att
förslagen i betänkandet syftar till detta.

Bedömningen av hur det svenska systemet bör utformas för att vara tillräckligt
konkurrensneutralt tar sin utgångspunkt i rapporten Korttidsarbete under Covid-19 –
Systemen i viktiga konkurrentländer som finns tillgänglig på Industrirådets hemsida.

Läs hela svaret här.

 

Remiss av SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter

I betänkandet föreslås en ny lag om företagshemligheter, som ska ersätta den nu gällande lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Förslaget har sin bakgrund i att det måste göras ändringar den svenska lagstiftningen för att genomföra ett EU-direktiv om skydd för företagshemligheter. I betänkandet föreslås även – utan bakgrund i EU-direktivet – en bestämmelse om straff för den som utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som vederbörande har haft lovlig tillgång till följd av anställning eller uppdrag eller på annan liknande grund.

Läs hela remissen.

IKEM:s svar

IKEM, som är en av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer, ställer sig bakom Svenskt Näringslivs remissvar i alla delar och vill ytterligare belysa följande för oss särskilt viktiga frågor.

Vi ställer oss över lag positiva till det förslag om ny lag om företagshemligheter som presenteras i betänkandet.

Företagen välkomnar den sekretess som föreslås gälla under och efter domstolsförfaranden samt den nya brottsrubriceringen olovligt utnyttjande/röjande av företagshemlighet.

I många fall finns den konfidentiella informationen hos individen utan att den tas med fysiskt. Med de föreslagna reglerna blir företagets skydd förstärkt. Dels i de fall individen involveras inom ramen för domstolsförfaranden, dels i de fall anställda/f.d. anställda olovligen utnyttjar eller röjer ett företags konfidentiella information.

Det våra företag är kritiska till är att betänkandet valt att behålla kravet på synnerliga skäl vid skadeståndsanspråk som riktas mot f.d. anställda i 10 § andra stycket nya lagen. Företagen använder sig idag av sekretess- och konkurrensklausuler på befattningar där det kan vara motiverat utifrån den praxis som finns samt särskilda sekretessklausuler med inriktning på särskilt skyddsvärda projekt.

Läs hela IKEM:s svar.

Läs Svenskt Näringslivs svar.

 

Remiss av SOU 2019:10 Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete

Utredningen har haft i uppdrag att analysera om det svenska systemet med statligt stöd vid korttidsarbete kan göras mer konkurrenskraftigt samt att analysera behovet av validering och kompetensutveckling kopplat till systemet.

Läs hela remissen

IKEM:s svar

Det är enligt parterna önskvärt att det finns goda förutsättningar att kombinera korttidsarbete med kompetenshöjande åtgärder eller validering. Att hela eller delar av den frigjorda tiden i samband med korttidsarbete kan användas för detta är värdefullt såväl för arbetsgivare och arbetstagare som för samhället i stort. Genom utbildningsinsatser när korttidsarbete används i samband med tillfälliga ekonomiska problem inom ett bolag eller under en ekonomisk kris kan förhoppningsvis verksamheten och medarbetarna komma ut stärkta efteråt. Att korttidsarbete används just i samband med ekonomiska svårigheter tydliggör samtidigt att likviditeten sannolikt är ansträngd i bolagen. För att kompetenshöjande åtgärder eller validering ändå ska kunna genomföras är det därför av stor betydelse att staten bidrar med
finansiering av dessa. Mot denna bakgrund är parternas generella uppfattning att vi ställer oss positiva till förslagen som presenteras i slutbetänkandet.

Läs hela IKEM:s svar.

 

Remiss SOU 2019:19 Belastningsregisterkontroll i arbetslivet

I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet såvitt avser Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, finansiella företag som omfattas av krav på ledningsprövning samt offentliga och enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Ett sådant författningsstöd är nödvändigt om det införs ett generellt förbud mot registerkontroll i enlighet med vad som föreslagits av Utredningen om registerkontroll i arbetslivet.

Utredningen lämnar även vissa förslag om registerkontroll utanför arbetslivet. Förslagen i denna del berör Kriminalvården, som föreslås få kontrollera förekomst i belastningsregistret dels vid inpassering i anstalt eller häkte, dels vid anlitandet av enskild för att bedriva verksamhet med halvvägshus eller hem för vårdvistelse. Även de förslag som lämnas om registerkontroll av den som, utan att vara anställd, ska ingå eller ingår i ledningen i ett finansiellt företag är hänförligt till denna del.

Läs hela remissen.

IKEM:s svar

Precis som Svenskt Näringsliv yttrat, så anser IKEM att något generellt förbud mot registerkontroll inte bör införas men om så sker så tillstyrker IKEM utredningens förslag med den reservationen att lagförslaget bör inkludera fler verksamheter som har behov av utdrag ur belastningsregistret. För IKEM:s företag är det viktigt att en ny utredning omgående tillsätts med uppdrag att utreda bl.a. dels de branscher IKEM företräder dels de skyddsvärda intressen som finns inom dessa branscher.

De skyddsvärda intressen som till exempel är framträdande bland IKEM:s branscher är följande. Många av företagen träffas av utländsk lagstiftning som har krav på att anställda i våra företag kan visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Våra medlemsföretag verkar i en internationell miljö och många av dem har utländska ägare och ingår i utlandsägda koncerner. Företagens internationella verklighet är inte avgränsad till enbart Sverige och svensk lag utan deras verklighet är komplex och styrd av globala regler.

Läs hela IKEM:s svar.