Nyheter

Nyheter

Distansarbete och arbetsmiljöansvar

26 jun 2020
Huvudregeln är att arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar även när arbetstagare arbetar på distans, exempelvis hemifrån. Lagen gör ingen skillnad på var arbetet utförs. Enligt grunderna i arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Postcorona- hur återstartar vi bäst Sveriges industri?

17 jun 2020 | Arbetsgivarguiden
Svensk ekonomi går igenom en kris av en omfattning och ett djup som inte liknar något annat – den slår mot alla länder och nästan alla branscher.  Sverige kommer att behöva en omstart och det kan inte vänta. Hur vi agerar nu kommer att vara avgörande för vårt lands utveckling för en lång tid framöver. Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge.

MORE - MOnitoring Recyclates for Europé

17 jun 2020 | Plast
Att sluta kretsloppet för plast är ett gemensamt mål för alla företag inom plastindustrin. I dagsläget används omkring fem miljoner ton återvunnen plast årligen i den europeiska plastindustrin och det kommer krävas rejäla insatser för att nå europeiska kommissionens mål på att tio miljoner ton återvunnen plast ska användas årligen mellan 2025 och 2030. MORE, MOnitoring Recyclates for Europé, är en gemensam digital plattform som följer upp användningen av återvunnen plast inom den europeiska plastbearbetande industrin.

Återhämtningen dröjer för kemi- och plast och gummiindustrin

16 jun 2020
Kemi-, plast- och gummiindustrin är fortfarande hårt drabbade av coronakrisen. Index för maj hamnar på 71 – en klar recession. Det visar IKEM:s extra konjunkturbrev som kommer ut i dag. Verksamhetsförutsättningarna varierar dock stort mellan de olika delbranscherna, kemi-, läkemedel, plast- och gummi samt raffinaderi. När alla slås samman landar produktionsindex på 85.

Nya hygieniska gränsvärden på gång

16 jun 2020
EU har under 2019 fattat beslut om ett antal nya hygieniska gränsvärden med stöd av bland annat Kemiska agens-direktivet och Cancer-mutagen-direktivet. Det betyder att Sverige måste se över och anpassa de nationella värdena för de aktuella ämnena.

Preems verksamhet i Lysekil kan tillåtas enligt Mark- och miljööverdomstolen

16 jun 2020
Den 15 juni kom Mark- och miljööverdomstolens yttrande om Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. Domstolen anser att den ansökta verksamheten kan tillåtas. Preem skriver i ett pressmeddelande att de ser beskedet som ett bra steg på vägen och ser fram emot en konstruktiv dialog under den fortsatta processen.

Har ditt företag tagit emot farliga kemikalier i bulk via sjötransport?

15 jun 2020
Sverige avser tillträda 2010 års HNS-konvention (Hazardous and Noxious Substances). Det innebär att den som under ett visst kalenderår har tagit emot farliga och skadliga ämnen som har transporterats i bulk till sjöss ska lämna uppgift om mottagna mängder till Sjöfartsverket. Den 1 september sker i förberedande syfte en första rapportering och som inte medför någon avgift.

Operation Clean Sweep

15 jun 2020 | Plast
Plastskräp, oavsett var det förekommer, är en fråga som väcker mycket känslor och som skadar allmänhetens bild av plast och plastindustrin. Speciellt problemet med nedskräpning i den marina miljön och mikroplaster har fått allt mer uppmärksamhet på senare år, både av myndigheter och media. Nedskräpningen är ett gränslöst problem som påverkar konsumenter över hela världen. För att hålla rent i eget hus har plastbranschen initierat projektet ”Operation Clean Sweep”, OCS.

SMHI:s vattenuttagsprojekt

12 jun 2020
SMHI jobbar sedan 2018 med ett regeringsuppdrag som syftar till att få bättre kunskap om Sveriges vattenuttag. SMHI har länge gjort beräkningar av vattentillgång i vattendragen bland annat för vattenförvaltningens arbete. Dessa data skulle kunna förbättras om SMHI också har kännedom om hur mycket vatten som tas ut och förs tillbaka till vattendragen. Kemibranschen är en stor vattenanvändare så våra industriers uttag är därför intressant.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in