Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Birgitte Dero
Birgitte Dero, VD VinylPlus

VinylPlus överträffar 810 000 ton i återvinningen av PVC. Stödjer ambitionen med den europeiska gröna given

VinylPlus® presenterade den 25 maj resultatet av det första året med VinylPlus 2030-åtagandet vid det 10:e VinylPlus Sustainability Forum (#VSF2022). #VSF2022, livesänd från Bryssel, samlade online runt 500 deltagare från 40 länder. Under temat "Embracing EU Green Deal Ambitions" diskuterades perspektiv och scenarier som genererats av EU:s nuvarande politiska landskap, såväl som deras inverkan på plast- och PVC-industrin.

VinylPlus 2030-åtagandet för hållbar utveckling syftar till att proaktivt bidra till att ta itu med prioriteringar på europeisk och global nivå. Tre färdvägar och tolv åtgärdsområden har identifierats genom en öppen process med samråd med intressenter. Åtagandet omfamnar PVC-värdekedjans cirkulära karaktär, dess framsteg mot koldioxidneutralitet, minimering av miljöavtrycket från PVC-produktionen och PVC-produkterna, och dess engagemang med intressenter och globala koalitioner.

– Med vårt åtagande till 2030 siktar vi på att bidra till FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, med särskilt fokus på hållbar konsumtion och produktion, klimatförändringar och partnerskap. Det överensstämmer också med relevant EU-politik under den europeiska gröna given, speciellt EU:s nya handlingsplan för den cirkulära ekonomin och EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet, säger Brigitte Dero, VD för VinylPlus.

Trots de svåra ekonomiska förhållandena återvanns 810 775 ton PVC-avfall till nya produkter inom ramen för VinylPlus, vilket motsvarar cirka 26,9 procent av det totala PVC-avfallet som genererades under 2021 i EU:s 27 medlemsländer samt Norge, Schweiz och Storbritannien. Återvinningsgraden inom VinylPlus är därför högre än den övergripande återvinningsgraden för den totala plaståtervinningen i Europa under 2021, som uppskattats ligga på 23,1 procent enligt AMI Consulting.

I linje med de principer som EU:s Circular Plastics Alliance (CPA) har utvecklat har VinylPlus åtagit sig att säkerställa en korrekt spårbarhet av avfallet. Under 2021 lanserade därför Recovinyl® RecoTraceTM för att ytterligare förbättra sitt registrerings- och spårningssystem för återvinningsvolymer och upptag av återvinningsmaterial i nya produkter. RecoTraceTM är det första systemet som uppfyller CPA:s övervakningskrav.

Stefan Sommer, ordförande för VinylPlus, kommenterar VinylPlus prestationer när det gäller att öka sina cirkularitetsambitioner:

– Vi har tagit ansvar för att påskynda övergången av den europeiska PVC-värdekedjan till en mer hållbar och cirkulär industri. Vår ambition är att vara föregångare inom innovation och samverkan genom att agera i framkant av den cirkulära ekonomin och hållbar utveckling inom plastsektorn. Än en gång skulle jag vilja betona de ansträngningar som gjorts för att skala upp cirkulariten i PVC:s värdekedja. Detta har gjort det möjligt för oss att återvinna närmare 7,3 miljoner ton PVC till nya produkter sedan 2000, vilket förhindrat utsläpp av mer än 14,5 miljoner ton CO2 i atmosfären, säger Stefan Sommer, ordförande för VinylPlus.

Andra flaggskeppsinitiativ inom VinylPlus är:

  • Additive Sustainability Footprint® (ASF), en metodik som utvecklades som en frivillig europeisk strategi för att bedöma och främja hållbar produktion och användning av tillsatser i PVC-produkter
  • VinylPlus® Product Label, det första certifieringsschemat för bygg- och konstruktionsprodukter av plast som har erkänts som Responsible Sourcing Certification Scheme inom BREEAM® (världens mest använda standard för gröna byggnader).
  • Dessutom kommer två nya hållbarhetssystem, VinylPlus® Supplier Certificates (VSC), för tillverkare av tillsatser och compounderare. Dessa gör att råvaruleverantörer kan demonstrera sina hållbarhetsinsatser och underlätta för bearbetare att erhålla VinylPlus® Product Label.

#VSF2022 gav också möjligheten att diskutera hur den europeiska PVC-branschen kommer att fortsätta arbeta tillsammans för att ta itu med cirkularitetsutmaningar, främja hållbara innovationer och avancera mot koldioxidneutralitet, inom ramen för den föränderliga politiken under EU:s gröna giv.

Michael Ulbrich, VD för Accenture, analyserade hur de kommande ändringarna i EU-lagstiftning påverkar PVC-industrin. Han lyfte fram hur den ökande nivån av regeltryck kan innebära ännu svårare utmaningar, som VinylPlus bör möta genom ett noggrant val av prioriteringar och fortsätta att leverera konkreta och vetenskapligt baserade resultat och lösningar.

VinylPlus® Med, som främjar cirkulariteten inom hälso- och sjukvårdssektorn, representerar hela andan i 2030-åtagandet och är ett perfekt exempel på koppling mellan de olika Färdvägarna. Projektet lanserades under 2021 och syftar till att återvinna kasserade engångsprodukter av PVC genom ett partnerskap mellan sjukhus, avfallsföretag, återvinningsföretag och PVC-industrin. VinylPlus® Med, som ursprungligen lanserades i Belgien på Europe Hospitals, har för närvarande fler än 29 sjukhus på väntelistan.

­– För ett återvinningsföretag som Raff Plastics är projekt som VinylPlus® Med viktiga, då vi utgår ifrån att allt börjar med en bra insamling. Enligt oss finns det tyvärr fortfarande många material som skulle kunna återvinnas men på grund av ogynnsamma omständigheter skickas till deponi eller förbränning. Ett projekt som VinylPlus® Med säkerställer att alla blir medvetna och engagerade i att arbeta tillsammans för förnyelse av råvaror, säger Caroline Van Der Perre, delägare och VD för Raff Plastics.

#VSF2022 avslutades med VinylPlus® Product Label Awards Ceremony som firade de VinylPlus-partnerföretag som tilldelades märket under 2021 och 2022.

– Med sitt 10-åriga engagemang till 2030 bekräftar VinylPlus återigen det engagemang som finns inom hela den europeiska PVC-värdekedjan för att skapa en hållbar framtid och att säkerställa att PVC förblir ett säkert och cirkulärt material som passar in i den cirkulära ekonomin. Vi är övertygade om att det arbete vi gör, inklusive arbetet med de andra plastsektorerna inom CPA, och i partnerskap med institutioner och intressenter, kan erkännas som ett proaktivt bidrag till EU:s gröna giv, avslutade Brigitte Dero, VD för VinylPlus.

Om VinylPlus®

VinylPlus är den europeiska PVC-branschens åtagande för hållbar utveckling. Genom VinylPlus skapar den europeiska PVC-branschen ett långsiktigt ramverk för hållbarhetsarbetet för hela PVC-värdekedjan, vilket förbättrar PVC-produkternas hållbarhet och cirkularitet och deras bidrag till ett hållbart samhälle. VinylPlus omfattar EU:s 27 medlemsländer samt Storbritannien, Norge och Schweiz. VinylPlus representerar cirka 200 företag som tillverkar PVC-råvara, tillsatser och produkter samt ett nätverk av cirka 150 återvinningsföretag. Sedan år 2000 har VinylPlus investerat mer än 120 miljoner euro i hållbarhetsarbetet inom Europa.

2022 års lägesrapport

Den årliga lägesrapporten, Progress Report,  ger en detaljerad beskrivning över de prestationer som VinylPlus har åstadkommit för att öka hållbarhetsprestandan och användningen av PVC, som ett material som passar en cirkulär ekonomi, och mot de mål som satts upp för hela den europeiska PVC-värdekedjan. Lägesrapporten för 2022 har verifierats av den oberoende aktören SGS, medan mängder av återvunnet PVC-avfall och utgifter har granskats och certifierats av KPMG.

Kontakter

Zdenek Hruska, VinylPlus Chef Näringspolitik - zdenek.hruska@vinylplus.eu - +32 (0) 2 329 51 08

Sylvie Famelart, VinylPlus Senior kommunikationschef - sylvie.famelart@vinylplus.eu - +32 (0) 2 329 51 06