Skriv ut

En effektivare miljöprövning

Industrins verksamheter är nödvändiga i arbetet att nå Sveriges klimatmål. Investeringar i ny mer hållbar teknik, processer och produktion riskerar att inte bli verklighet på grund av den svenska miljölagstiftningen och hur den tillämpas. Miljöprövningar tar för lång tid och är administrativt svårarbetade. Därför arbetar vi på IKEM för att få effektivare tillståndsprocesser.

Ända sedan miljöbalken började gälla har tillståndsprövningars handläggningstider i miljöprövningsdelegationer och mark- och miljödomstolar varit föremål för kritik. Flera utredningar och undersökningar har genomförts som lett till vissa effektiviseringsändringar. Trots detta kvarstår de långa handläggningstiderna.

Av tids- och resursskäl drar sig verksamhetsutövaren för att göra för stora förändringar om det råder osäkerhet kring utfallet av ansökan. Det är så administrativt svårarbetat att genomföra ändringar i verksamheten att det finns en risk för att den nuvarande utformningen av tillståndsprövningen kan motverka miljöförbättringar. Klart är att företagen hämmas i sin vilja att investera.

Det måste gå snabbare

IKEM arbetar för att miljöprövningen av miljöfarlig verksamhet ska effektiviseras, det vill säga att det ska gå snabbare och enklare att göra prövningen, utan att åsidosätta hälso- och miljöskyddskraven. Prövningen bör utformas på ett sätt som främjar investeringar som driver teknik- och metodutvecklingen mot minskad negativ miljöpåverkan. Ett regelverk som underlättar investeringar underlättar även miljöförbättringar.

Halvera handläggningstiderna

IKEM har som mål att inom fem år ska handläggningstiderna för miljöprövningen ha halverats. Då bör det även finnas ett utökat utrymme att ändra befintliga verksamheter genom större möjligheter att få ändringstillstånd och för att anmäla ändringar. Vi driver därför ett pilotprojekt där vi deltar i ett företags tillståndsprocess för att kunna ge konkreta förslag på hur handläggningstiderna kan kortas. En effektiv miljöprövning är en förutsättning för företagens vilja och möjlighet att driva och utveckla sin verksamhet i Sverige.

IKEM deltar även aktivt i utredningar och för en kontinuerlig dialog med politiker och beslutsfattare för att på sikt få till en effektivare miljöprövning. Tillsammans med andra inom Svenskt Näringsliv påverkar vi politiken och driver utvecklingen framåt.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in