Effektivare miljöprövning

Brist på tilltro, rättssäkerhet och förutsägbarhet präglar de svenska miljötillståndsprocesserna idag. Helt avgörande klimatsatsningar riskerar att aldrig bli verklighet. Därför arbetar vi på IKEM för att få effektivare tillståndsprocesser.

Sverige är en av världens ledande industrinationer och industrin har stor betydelse för det svenska välfärdsbygget. Industrins verksamheter är också avgörande i arbetet att nå Sveriges klimatmål.

Investeringar i ny mer hållbar teknik, processer och produktion riskerar att inte bli verklighet på grund av den svenska miljölagstiftningen och hur den tillämpas.

Dagens miljöbalk innebär inte bara att tillståndsprövningar tar för lång tid – lagstiftningen är också så omfattande och krånglig att den hämmar investeringsviljan. 

Det måste gå snabbare 

IKEM arbetar för att miljöprövningen av miljöfarlig verksamhet ska effektiviseras, det vill säga att det ska gå snabbare och enklare att göra prövningen – naturligtvis utan att åsidosätta hälso- och miljöskyddskraven. 

Prövningen bör utformas på ett sätt som främjar investeringar som driver teknik- och metodutvecklingen mot minskad negativ miljöpåverkan. Ett regelverk som underlättar investeringar underlättar även miljöförbättringar. En effektiv miljöprövning är en förutsättning för företagens vilja och möjlighet att driva och utveckla sin verksamhet i Sverige. 

Reformera miljölagstiftningen 

När miljölagstiftning och tillämpningen hindrar hållbara investeringar drabbar det Sveriges välstånd och miljö. Det får sociala konsekvenser. Därför måste systemet för miljöprövningar revideras från grunden. 

På kort sikt och inom befintlig lagstiftning kan flera åtgärder vidtas för att avhjälpa vissa problem. Åtgärder som skulle kunna  vidtas inom en nära framtid eftersom de antingen har utretts tidigare eller är på väg att utredas, och som skulle effektivisera tillståndsprocesserna och öka förutsägbarheten i tillståndsgivningen – och därmed förbättra investeringsklimatet. Det gäller exempelvis utökat utrymme att ändra befintliga verksamheter genom större möjligheter att få ändringstillstånd och för att anmäla ändringar. IKEM arbetar för att dessa förändringar ska genomföras. 

Åtgärder inom befintligt regelverk kommer emellertid inte vara tillräckligt. Ska vi se en reell förändring ser vi behov av en genomgående reformering av tillståndssystemet. Vi arbetar därför också för att regeringen snarast tillsätter en utredning för att reformera miljöbalken och tillståndsprocessen i grunden. 

IKEM deltar aktivt i utredningar och för en kontinuerlig dialog med politiker och beslutsfattare för att på sikt få till en effektivare miljöprövning. Tillsammans med andra inom Svenskt Näringsliv och Industrirådet driver utvecklingen framåt. Vi tar fram rapporter, skriver debattartiklar och påverkar politiken.

Konkreta reformförslag

I kemiindustrins reformagenda Kemi är lösningen presenterar vi konkreta reformförslag för snabbare tillståndsprocesser och effektivare miljölagstiftning. IKEM:s reformförslag på området