Rapporter

Rapport

Medarbetaravtal i tiden

Medarbetaravtal, ett gemensamt kollektivavtal som täcker både arbetare och tjänstemän, har visat sig vara en effektiv lösning för att modernisera arbetsmarknaden och göra den mer flexibel och inkluderande. Rapporten lyfter fram Tysklands framgångsrika implementering av medarbetaravtal som en modell för Sverige att eftersträva.

Rapport

Agenda för stärkt innovationskraft inom svensk kemiindustri

Kemiindustrin står inför en viktig omställning med målet att förse marknaden med mer säkra och hållbara kemikalier och produkter. Denna preciserar och belyser de incitament och förutsättningar som behövs för att stärka innovationskraften inom svensk kemiindustri. 

SusChem Sweden, IKEM och IVL Svenska Miljöinstitutet, mars 2024

Rapport

IKEM:s EU-agenda för konkurrenskraft och omställning

Innovations- och kemiindustrierna ska vara ledande i den gröna omställningen. För att lyckas med detta krävs att vi som industri ges rätt förutsättningar för att behålla vår konkurrenskraft och fortsätta att attrahera globala investeringar.

IKEM, Februari 2024

Report

EU Agenda for competitiveness and transition

The innovation and chemical industries intend to lead the green transition. To succeed in this, we as an industry must be given the right conditions to maintain our competitiveness and continue to attract global investment.

IKEM, February 2024

Rapport

Reformer för en bättre expertskatt

Jämförbara länder har en mer fördelaktig skattepolitik för arbetskraftsinvandrare. Samtidigt uppger 70 procent av de svenska industriföretagen att de har svårt att rekrytera högkvalificerad personal och 60 procent av företagen varnar för att kompetensbristen redan nu är ett hinder för klimatomställningen. Expertskatten måste reformeras.

IKEM, augusti 2023

Inspel till regeringen

IKEM om regeringens klimathandlingsplan 2023

Regeringen ska enligt klimatlagen vart fjärde år lämna en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen. Den visar hur regeringens politik sammantaget ska bidra till att nå de nationella klimatmålen. Här är IKEM:s inspel till regeringens klimathandlingsplan 2023.

Kartläggning

Industrins elbehov till 2030 - en kartläggning

Industrins elbehov ökar från 45 till 117 TWh till år 2030. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av SKGS – ett energisamarbete mellan de elintensiva industriernas branschorganisationer.

SKGS, april 2023

IKEM:s reformagenda

Kemi är lösningen

Reformagenda för en konkurrenskraftig och hållbar innovations- och kemiindustri

I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Därför presenterar IKEM en reformagenda för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

IKEM, januari 2023

Rapport

Utbildningssatsning för industrins gröna omställning

Återställ högskolans naturvetenskapliga utbildningar

Under 25 års tid har anslagen till de tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningarna urholkats. För att säkerställa nödvändig kompetens och för att stärka attraktiviteten i utbildningen så krävs en ”återställare” på minst 1,5 miljarder kronor.

IKEM, april 2023

Rapport

Kompetensjakten

10 000 nya medarbetare med högre utbildning inom fem år – hur ska det gå till?

Technopolis på uppdrag av IKEM, december 2022.

Rapport

Fler forskarutbildade önskas

Så kan Sverige som kunskapsnation gynnas av satsningar på kemiindustri och akademi

Den svenska kemiindustrin satsar 22 miljarder kronor per år på forskning och utveckling. Det råder redan brist på forskarutbildade, och kemiindustriföretagen behöver rekrytera tusentals forskarutbildade de närmsta åren. Kompetensbristen är ett hot mot existerande forskningssatsningar och framtida investeringar. I den här rapporten presenteras åtgärdsförslag.

IKEM, mars 2022