Om oss

IKEM är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges innovations- och kemiföretag, som står för en femtedel av förädlingsvärdet i den svenska industrin. IKEM arbetar för en världsledande och grön industri.

Våra 1 250 medlemsföretag står för en femtedel av industrins omsättning, en fjärdedel av Sveriges varuexport och sysselsätter över 70 000 personer.

Medlemsföretagen är verksamma inom allt från kemi- och plastindustrin till läkemedelstillverkning och återvinning. Här kan du läsa mer fakta om vår industri.

IKEM tecknar kollektivavtal, ger rådgivning och driver viktiga frågor för medlemsföretagens utveckling. Vi arbetar för att stärka industrins konkurrenskraft och göra den gröna omställningen möjlig.

IKEM verkar i hela landet – och internationellt

IKEM verkar över hela landet och har regionkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Växjö. Vi har också ett kontor i Bryssel. IKEM arbetar också internationellt genom flera europeiska organisationer.

Vår organisation

Vår organisation består av en förening där företagen är medlemmar och ett servicebolag, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB, där den större delen av verksamheten bedrivs.

Föreningens styrelse väljs årligen på årsmötet. Styrelsen tillsätter vd, som sedan IKEM:s bildande 2012 är Jonas Hagelqvist.

Medlem i Svenskt Näringsliv

IKEM ingår i Svenskt Näringsliv och tillsammans med närmare 50 andra medlemsorganisationer är vi den ledande företagarorganisationen i Sverige med 60 000 företag som medlemmar. Svenskt Näringsliv driver frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch. Det handlar bland annat om minskat regelkrångel, skatter och infrastruktur. IKEM samarbetar med övriga medlemsorganisationer och Svenskt Näringsliv när det exempelvis handlar om kollektivavtal, miljötillstånd och energifrågan.

Industrirådet och Industriavtalet

IKEM ingår i Industrirådet som följer och främjar Industriavtalet. Rådet består av industrins fem fackförbund och elva arbetsgivar- och branschorganisationer. Industriavtalet är ett samarbetsavtal mellan arbetsgivarna och facken inom industrin och har funnits sedan 1997. Avtalet beskriver hur avtalsförhandlingarna om löner och anställningsvillkor ska gå till och där står också att det kostnadsmärke som etablerats inom industrin ska vara en norm även för övriga arbetsmarknaden. Förutom förhandlingsfrågor handlar samarbetsavtalet också om att utveckla svensk industri och frågor som prioriteras är utbildning, forskning, innovation och jämställdhet.

Mer om IKEM

  • Internationellt samarbete

    IKEM arbetar internationellt i flera europeiska organisationer för att fånga upp och påverka i frågor som har betydelse för våra svenska medlemsföretag.

  • IKEM:s styrelse

    IKEM – Innovations- och kemiindustrierna styrelse består av representanter från våra medlemsföretag.

  • Vår historia

    IKEM:s historia sträcker sig över hundra år bakåt. Sedan 1917 har vi samlat Sveriges kemiindustri.

IKEM är en stark organisation som företräder och stöttar alla medlemsföretag fullt ut i hela bredden av påverkans- och arbetsgivarfrågor.

Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd Borealis

Bli medlem i IKEM

Hos oss får du stöd och rådgivning kring arbetsgivarfrågor, ett kollektiv­avtal som skapar tydliga spelregler och en stark röst för branschens konkurrens­kraft. Vi driver frågor som el till konkurrenskraftiga priser och snabba, rättssäkra tillståndsprocesser.

Läs mer om medlemskap i IKEM