Staten måste garantera industrins elförsörjning

Staten måste ta ett samlat ansvar för att industriell verksamhet i landet har konkurrenskraftiga förutsättningar.

IKEM-företagen är beroende av en stabil elförsörjning till förutsebar och konkurrenskraftig kostnad. Idag finns betydande brister i det svenska elsystemet, inte minst pga nedläggning av kraftproduktion i södra Sverige och långa ledtider i förstärkning av överföringskapaciteten från norra delarna av landet. Detta har skapat höga och volatila elpriser som blivit än mer kännbara som en följd av Rysslands anfall på Ukraina. De nuvarande bristerna äventyrar industrins framtid i Sverige.

Staten måste ta ett samlat ansvar för att industriell verksamhet i landet har konkurrenskraftiga förutsättningar. Det inkluderar bland annat att säkerställa en tillräcklig fossilfri elproduktion, att förstärka el- och distributionsnäten samt att aktivt driva en energipolitik som ger en elförsörjning som möter industrins behov till en kostnad som stärker industrins globala konkurrensförmåga.