Tydliggör vad som är avfall

För att underlätta hanteringen och undvika att olika lokala myndigheter gör olika bedömningar bör Sverige i likhet med till exempel Nederländerna, Storbritannien och Österrike ta fram nationella end of waste-kriterier. Dessa kriterier är viktiga för att uppnå cirkulära flöden.

Ett avfall utan miljörisker bör i lagens mening klassas som en produkt. För övriga avfall behövs generella kriterier för när de upphör att klassas som avfall. Dessa regler ska kunna användas utan enskild prövning.

För att underlätta hanteringen och undvika att olika lokala myndigheter gör olika bedömningar bör Sverige i likhet med till exempel Nederländerna, Storbritannien och Österrike ta fram nationella end of waste-kriterier. Dessa kriterier är viktiga för att uppnå cirkulära flöden.

I framtagandet måste samtliga berörda parter involveras, såväl privata aktörer som statliga myndigheter. Myndigheterna behöver bistå med tydliga vägledningar kring hur regler bör tolkas.