Inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitik

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige har beretts möjlighet att lämna synpunkter på forsknings- och innovationspolitiken.

För att klara kompetensförsörjningen och behålla jobben i Sverige vill IKEM framföra dessa förslag som högst prioriterade:

  • Öka näringslivskopplingen i högre utbildning på avancerad nivå samt öka incitamenten för mobilitet mellan näringsliv och akademi – genom att stödja fler masterutbildningar i samverkan, industridoktorander och industripostdocs.
  • Främja behovsmotiverad forskning i tidiga skeden i samverkan med företag, till exempel genom uppdrag till exempelvis Vinnova att inrätta av fler excellenscentra och riktade program på områden som till exempel produktion av läkemedel.
  • Stötta den gröna omställningen genom att ge Vinnova i uppdrag att skapa ett långsiktigt program för forskning och innovation som omfattar både biobaserade och cirkulära lösningar. För att klara framtidens omställning måste vi satsa på att återvinna kolatomer oavsett ursprung.
  • Bejaka mångfald av Innovationsprogram: Säkerställ att nivån på "Impact Innovation" blir en ambitionshöjning, men låt de inte ske på bekostnad av andra typer av samverkansprojekt som inkluderar företag av olika storlekar och forskare från olika sektorer.

Här kan du läsa mer om de samhällsutmaningar våra medlemmar står inför och förslagen för att möta dessa.