Mekanisk återvinning av plast

Mekanisk återvinning är idag den effektivaste och mest använda metoden för att återvinna plast, det är även en relativt billig metod både ekonomiskt och energimässigt.

Utmaningarna med mekanisk återvinning är att samla in allt material och sortera det på ett effektivt sätt för att få fram så rena och homogena fraktioner som möjligt. Fler fraktioner och fraktioner med högre kvalitet behövs för att efterfrågan på den återvunna plasten ska öka.

Men det är inte bara fraktionerna som måste bli bättre, användandet av återvunnen plast måste också öka. Det finns många fall där mekaniska återvunnen plast skulle kunna användas men där materialspecifikationer ibland är alltför strikta och i andra fall sätter branschstandarder eller andra regleringar käppar i hjulet.

Varför mekanisk återvinning?

 • Plast har flera egenskaper som gör den attraktiv i många sammanhang, den kanske viktigaste egenskapen är att termoplasterna går att smälta och forma om. Den här egenskapen gör plast till ett utmärkt material att återvinna.
 • Att återvinna plast är en viktig del i arbetet med att skapa en hållbar materialanvändning, genom att återvinna plasten kan man inte bara spara på jordens resurser utan också spara det ekonomiska värdet som finns i plasten. Återvinning av plast kan delas upp i två kategorier, mekaniska och kemisk återvinning.

I den mekaniska återvinningen smälts plasten och omformas till en ny produkt.

 • I den kemiska återvinningen bryts plasten ner till mindre beståndsdelar och kan därefter byggas upp igen till en helt ny plast.
 • Jämfört med kemisk återvinning är mekanisk återvinning mindre energikrävande då det kräver färre steg för att få tillbaka materialet i användningsfasen.  I dagsläget är mekanisk återvinning även mycket mer tillgängligt.

Olika typer av plastavfall

Beskrivning av det cirkulära flödet av plast

 • 1

  Insamling

  Kan ske på flera olika vis, dels hushållsnära insamling, till exempel FTI:s återvinningsstationer, insamling via kommunens återvinningscentral eller direkt från företaget där avfallet uppstår.

 • 2

  Sortering

  Sorteringen av plast är ett av det viktigaste stegen i återvinningsprocessen och har stor betydelse för vad den återvunna plasten kan användas till.

  Postkonsument avfall är det svåraste att sortera, då det dels består av många olika typer av plaster och laminat, det är oftast smutsigt och de kan också innehålla andra typer av avfall. Det finns en hel del teknologier som gör att sortering ändå är möjlig.

  De vanligaste metoderna för att sortera plast är genom spektroskopiska metoder som NIR eller med hjälp av densitetsskillnader i ett densitetsbad. Med hjälp av dessa två metoder kan de flesta plaster sorteras in i kategorier baserat på plasttyp. Ofta är sortering dock inte 100 % effektiv, utan det kommer nästan alltid att finnas spår av andra plasttyper i de sorterade materialet.

  Det här är en anledning till att återvunnen plast oftast är av något sämre kvalitet eftersom små mängder av en annan plasttyp kan ha betydande effekt på till exempel de mekaniska egenskaperna.

 • 3

  Tvätt

  Plastavfall är ofta kontaminerat, till exempel kan gamla förpackningar innehålla produktrester så som mat, rengöringsmedel, tvål et cetera. I andra plastavfall kan det vara smuts i form av grus, glas, trä eller annat skräp. För att kunna bearbeta plasten och få ett så bra material som möjligt så krävs det att plasten tvättas.

 • 4

  Bearbetning/materialberedning

  Det sista steget i återvinningsprocessen av plast är materialberedningen även kallat att bearbeta eller kompoundera plasten.

  • Kompoundering av plast görs för att blanda det sorterade plastmaterialet till ett mer homogent material.
  • I kompounderingsprocessen kan även smältfilter användas för att filtrera bort orenheter så som träfiber, glas, metall eller gelpartiklar. Det är även i kompounderingsprocessen som additiv som till exempel antioxidanter, stabilisatorer eller färgämnen tillsätts vid behov.
  • Ut från kompounderingen kommer pellets som kan säljas till formsprutare och andra plastbearbetande aktörer för att tillverka nya plastprodukter.
 • 5

  Produkttillverkning

  Produkttillverkning från återvunnen plast sker i samma maskiner som nyråvara. På grund av den återvunna plastens varierade egenskaper behöver maskiner oftast ställas om och ibland kan också det återvunna materialet behöva blandas med nyråvara för att kompensera för variationer i materialen.

 …