Arbetsmarknad

För att våra medlemmar ska kunna konkurrera på den globala marknaden krävs det att villkor och kostnader i Sverige är konkurrenskraftiga i en jämförelse med våra konkurrentländer.

 

Kollektivavtal som stärker företagens konkurrenskraft

Företag som är medlemmar i IKEM är bundna av kollektivavtal. Avtalen reglerar villkoren mellan företaget och dess anställda. Det är av central betydelse att innehållet i våra kollektivavtal är sådant att det stärker medlemmarnas konkurrenskraft. Det gäller såväl lönenivåer som anställningsvillkorens utformning. För att våra medlemmar ska kunna konkurrera på den globala marknaden krävs det att villkoren i Sverige är konkurrenskraftiga i en jämförelse med motsvarande regler i våra konkurrentländer.

IKEM arbetar långsiktigt för att arbetskraftskostnaderna ska vara anpassade till den globala marknaden. Det är ju där de flesta av våra medlemsföretag verkar. De senaste tio åren har svenska industriföretags lönekostnader ökat snabbare än i de flesta av våra konkurrentländer. Om lönekostnaderna i Sverige ökar snabbare än i våra konkurrentländer kommer svenska företag på sikt att förlora förmågan att konkurrera. Det medför att svenska företag och jobb kommer att försvinna. Detta upplevde vi bl.a. under 1970-talet då många industribranscher försvann från Sverige.

IKEM:s viktigaste uppgift är att förhandla för att nya kollektivavtal ska möjliggöra för medlemmarna att stärka sin konkurrenskraft. 

IKEM är part i Industriavtalet, som är vägledande för hur förhandlingar om kollektivavtal genomförs i Sverige. Sedan Industriavtalet tillkom i slutet av 1990-talet har våra kollektivavtal vanligtvis omförhandlats vart tredje år. Den mest centrala frågan i förhandlingarna är företagens konkurrenskraft och de kostnader för löneökningar m m, som de nya kollektivavtalen innebär.

Det är dock inte bara under avtalsförhandlingarna som vi arbetar med att utveckla och förbättra våra kollektivavtal. Under avtalsperioderna arbetar vi ständigt med detta, bl.a. i arbetsgrupper med våra motparter. Reglerna i kollektivavtalen ska vara lätta att förstå och tillämpa, så att medlemsföretagen kan tillämpa dem rätt och utan för stor administrativ börda.

Vi följer löpande hur det går för våra industribranscher och informerar om det, framförallt genom vår konjunkturbarometer. Detta är viktigt för att skapa förståelse för företagens situation på en hårt konkurrensutsatt internationell marknad. Vi arbetar också med att informera om företagens behov och förutsättningar, ett arbete som vi utför själva men även tillsammans med andra organisationer.

Vi kan påverka lönekostnaderna

Till skillnad från många andra av företagens kostnader är lönekostnaderna sådana kostnader som vi kan påverka här hemma i Sverige. Andra kostnader kan vara svårare att påverka. Till exempel köps många av de insatsvaror som företagen använder på en global marknad där priserna inte går att påverka. Om lönekostnaden ökar snabbare i svenska industriföretag än hos deras utländska konkurrenter minskar därför de svenska företagens konkurrenskraft. För IKEM:s medlemsföretag innebär vårt arbete att ökningarna av lönekostnaderna hålls på en konkurrenskraftig och rimlig nivå.

I IKEM:s Konjunkturbarometer redovisar vi branschens ekonomiska utveckling kvartalsvis.

Uppdelningen mellan tjänstemän och arbetare bör tas bort

På den svenska arbetsmarknaden görs sedan lång tid en uppdelning mellan arbetare och tjänstemän. Olika regler gäller för anställningsvillkor, ersättningar, löneprocesser och försäkringar m.m. Gammal hävd och praxis gör också att arbetare och tjänstemän behandlas olika bl.a. vad gäller arbetsskyldighet. Olikheterna i kollektivavtalen har minskat en del under åren, men uppdelningen i tjänstemän och arbetare finns fortfarande kvar. På IKEM anser vi att uppdelningen är omodern. Vi ser också att den orsakar allt mer problem för våra medlemsföretag. IKEM:s medlemsföretag vill ha samma villkor för alla medarbetare – medarbetaravtal. Läs mer om Medarbetaravtal här.