Plastkunskap för grundskolan

Aldrig tidigare har den offentliga debatten handlat så mycket om plast. Plast i världshaven är ett stort problem samtidigt som koldioxidutsläppen i Europa skulle öka med över 60 % om all plast skulle bytas ut mot alternativa material.

Plastkunskap för grundskolan tar upp aspekter på plast som nedskräpning, övergång till biobaserade material och hantering av avfall. Dessutom finns information om plasternas kemi och om olika bearbetningsmetoder.  Plastkunskap för grundskolan är i första hand tänkt för grundskolans högstadium. Materialet kan även användas som fördjupning för yngre elever eller för repetition på gymnasiet.

Materialet är uppdelat i åtta kapitel som vart och ett tar upp olika aspekter på plastanvändningen i vårt samhälle.

 

1 Plaster - en introduktion

Plaster används i dag i en rad skilda produkter på en mängd olika områden. De finns t ex i bilar, byggnader och VA-system, elkraftförsörjning, elektronik, förpackningar och mekaniska detaljer.
Ladda ner

2 Råmaterial

Handlar i huvudsak om plasternas kemi och hur de framställs rent tekniskt. Kan därför, tillsammans med de övriga kapitlen, utgöra en grund för undervisning i kemi alternativt materialteknik.
Ladda ner

3 Plaster och bearbetning av plaster

Monomerer byggs ihop till polymerer under en process som kallas polymerisation. Polymererna tillförs olika tillsatser och resultatet blir plaster av olika slag.
Ladda ner

4 Plasternas egenskaper

Plasterna tillhandahåller en miljömässigt vettig och kostnadseffektiv lösning på de krav som ställs på design och utformning idag.
Ladda ner

5 Utveckling av en hållbar livsstil

Jordens befolkning ökar varje dag. Samtidigt förbättras levnadsstandarden för allt fler människor.
Ladda ner

6 Hantering av avfallet

I första hand ska vi undvika att avfall uppstår. Det avfall som ändå uppstår ska hanteras på ett effektivt och miljömässigt sätt. Avfall ses idag som en resurs.
Ladda ner

7 Nedskräpning

Enskilda individer, samhällen, företag – alla bidrar vi till den stora mängd avfall som måste tas om hand.
Ladda ner

8 Livsnödvändigt vatten

Vi lever på en blå planet. En planet som till två tredjedelar är täckt av vatten. Det mesta av Jordens vatten är dock saltvatten som inte går att dricka.
Ladda ner

Läraranvisningar

Anvisningarna är ett stöd för dig som är lärare då du går igenom de olika kapitlen
Ladda ner