Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Anders Fröberg, IKEM:s styrelseordförande.

Två föreningar blev en

Ett förslag till ändring av stadgarna för IKEM:s tidigare båda föreningar presenterades inför två stämmor under 2022 då beslut togs enligt förslaget. Det innebar att en sammanslagning genomfördes den 1 januari 2023 av IKEM:s båda föreningar. Den strukturella uppdelningen i en arbetsgivarförening och en branschförening avskaffades och nu är alla medlemsföretag medlemmar i en och samma förening. Här skriver Anders Fröberg, ordförande i styrelsen och vd för medlemsföretaget Borealis, om förändringen.

IKEM:s medlemsföretag står inför flera stora utmaningar och förändringar de kommande åren. Med det följer en förväntan på IKEM som medlemsorganisation att driva företagens frågor. Sverige som land står också inför stora utmaningar, allt från att säkerställa tillgången till el till en utdragen och rättsosäker miljötillståndsprocess och brist på kompetent personal. Det pågår också en mycket snabb global strukturomvandling som bland annat drivs av fortsatt digitalisering och krav på att industrin ska bli koldioxidneutral. 

Redan när IKEM bildades 2013 var medlemsföretagens intention att de två föreningarna skulle konsolideras till en förening. IKEM har arbetat utifrån principen om en förening, men underliggande har de två föreningarna funnits kvar. Det har fungerat men har blivit mer och mer problematiskt kring fördelning av resurser och vilken service man ger till medlemmarna. Den nya organisationen innebär att vi får en ny bransch- och arbetsgivarförening för alla de frågor som IKEM arbetar med – både branschfrågor och arbetsgivarfrågor. 

När IKEM:s styrelse under 2021 antog organisationens nya strategi, var önskemålet tydligt från medlemsföretagen att fullt ut skapa en organisation som på ett starkt och effektivt sätt driver medlemmarnas frågor mot politiken, myndigheter, fackliga motparter och andra intressenter. Genom att konsolidera föreningarna skapas en långsiktigt hållbar och stark organisation som kan företräda och stötta alla medlemsföretag fullt ut i hela bredden av påverkans- och arbetsgivarfrågor. 

Den 12 maj 2022 genomfördes IKEM:s ordinarie årsmöte. Där togs bland annat förslag till ändringar av föreningarnas stadgar för att möjliggöra konsolideringen av föreningarna. Den här typen av förändringar kräver beslut på två årsmöten, och ett extra möte genomfördes därför den 6 oktober 2022 som fastslog de nya stadgarna. 

Om ditt företag tidigare endast varit arbetsgivarmedlem, är du nu också  medlem i den mest centrala branschorganisationen för ditt företag. Vi ingår i Svenskt Näringsliv där vi deltar i de mest betydelsefulla industrisamarbetena när det gäller viktiga frågor för företagen. Vi arbetar för förenklade miljötillståndsprocesser, med att säkerställa tillgången till el till konkurrenskraftiga priser, att företagen har tillgång till rätt kompetens och med att bevaka ny europeisk lagstiftning. Hos oss får du möjlighet att delta i nätverk, arbetsgrupper och påverkansarbete för att driva övergripande industrifrågor och mer specifika frågor för de branscher som vi inom IKEM företräder.

Om ditt företag endast varit medlem i branschföreningen, får du nu också tillgång till IKEM:s rådgivning och stöd i arbetsgivarfrågor, till exempel rådgivning, nätverk, webbplats och nyhetsbrev. Har ditt företag ett kollektivavtal med en annan arbetsgivarförening, kommer du även fortsättningsvis få stöd och hjälp när det gäller de frågorna hos den organisationen.

Syftet med konsolideringen är att framtidssäkra medlemsorganisationen för företagens bästa genom att bli en starkare och tyngre företrädare för våra branscher där fler medlemsföretag deltar i påverkansarbetet. Förändringen innebär att alla medlemsföretag kommer kunna ta del av IKEM:s erbjudande och arbete och också själva vara aktiva i verksamheten, exempelvis via nätverk, arbetsgrupper och kommittéer.

Anders Fröberg, ordförande IKEM – Innovations- och kemiindustrierna

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in