Våra nätverk

Jobbar du med arbetsgivarfrågor, energi och klimat, kemikaliekontroll, arbetsmiljö eller processäkerhet? Medlemsföretagen inom IKEM samarbetar på flera olika sätt för att kunna driva gemensamma frågor eller för att ge varandra nya idéer och stöttning inom olika nätverk. Här kan du läsa mer om alla de nätverk och grupper som finns inom IKEM. Vill du veta mer om dem är du välkommen att kontakta den som är ansvarig, kontaktuppgifter hittar du vid varje nätverk.

Genom ett aktivt nätverkande blir vi både duktigare och kan ge branschen en starkare röst.

Arbetsgrupp energi & klimat

Gruppen jobbar med frågor som är viktiga för företagens energiförsörjning och uppfyllande av klimatkrav, t ex energiskatter och EU:s system för utsläppshandel. Inom dessa områden jobbar IKEM också koordinerat med CEFIC och med våra nordiska och baltiska kollegor. IKEM jobbar också nära med övrig basindustri vad gäller elförsörjning inom ramen för SKGS (SKGS – skogen, kemin, gruvorna och stålet).

Kontakt Mikael Möller
+46 10 455 38 66
+46 70 683 81 44

Arbetsmiljönätverk

Nätverket träffas två gånger per år och här deltar arbetsmiljöhandläggare och ‐chefer, arbetsmiljöingenjörer med flera. Vi diskuterar alla typer av arbetsmiljöfrågor, inte bara dem med kemisk anknytning, och vi erbjuder ofta en fördjupning med någon expert från myndighet eller akademi.

Kontakt Henrik Stävberg
+46 10 455 38 75
++46 70 271 27 73

Avtalsråd

För IKEM:s olika kollektivavtalsområden finns så kallade avtalsråd med representanter från medlemsföretagen. Avtalsråden utgör rådgivande förhandlingsdelegationer både inför och under kollektivavtalsförhandlingar. Under avtalsperioderna fungerar råden som en viktig kontaktyta mellan IKEM och medlemsföretagen i olika avtals- och arbetsmarknadspolitiska frågor. Deltagarna i råden är företrädare för avtalsområdet och branschen och bidrar med sin kunskap från medlemsföretagens verksamheter.

Kontakt Henrik Stävberg
+46 10 455 38 75
+46 70 271 27 73

Distributörsnätverk

Det här nätverket hanterar till exempel kemikalie‐, miljö‐ eller transportfrågor ur ett specifikt distributörsperspektiv. Distributörens roll skiljer sig ofta från tillverkarens, då antalet produkter som man behöver hantera kan vara mångfalt större och dessutom förändras snabbt utifrån kundernas önskemål och efterfrågan. Logistikfrågor och informationsflöde i leverantörskedjan är också frågor som är av särskild vikt för distributörer.

Kontakt Kristina Neimert Carne
+46 10 455 38 83
+46 70 239 12 13

Forsknings‐ och Innovationskommittén

Forsknings‐ och innovationspolitiskt nätverk där medlemsföretag och IKEM bollar hur vi ska förhålla osstill f örslag inom större offentliga satsningar på forskningsmedel, styrning av högskolan och hur IKEM:s branscher blir mer synliga i forskningspolitiken.

Kontakt Nils Hannerz
+46 10 455 38 85
+46 70 325 30 07

Förpackningsnätverk

Inom närverket diskuterar vi frågor som rör tillverkning av plastförpackningar och emballage. Vi diskuterar också frågor om återvinning av förpackningar  och övriga relevanta frågeställningar.

Kontakt Henrik Oxfall
+46 10 455 38 98
+46 700 89 13 98

Kommunikationskommittén

Det här är ett nätverk för kommunikationschefer på IKEM:s medlemsföretag. Nätverket fungerar som bollplank för IKEM:s externa kommunikation och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och koordinering av aktiviteter. Kommittén har två‐tre möten per år. 

Kontakt Margareta Bosved
+46 10 455 38 53
+46 72 203 15 93

Miljönätverk

I miljönätverket deltar de som på olika sätt arbetar med frågor kopplade till miljölagstiftning, tillsyn, avfall och tillstånd et cetera. Vi diskuterar nu aktuella frågor som berör de olika företagen i nätverket, vi informerar om ny lagstiftning och remisser.

Kontakt Rebecca Wennerberg
+46 10 455 38 82
+46 70 590 13 56

Nätverk för kemikaliekontroll

Här diskuterar vi framför allt frågor som rör REACH och CLP. Men också nationell lagstiftning i den mån detfinns kvar inom kemikalieområdet. Eftersom både
REACH och CLP är EU‐gemensam lagstiftning koordinerar vi mycket av arbetet med Cefic.

Kontakt Kristina Neimert Carne
+46 10 455 38 83
+46 70 239 12 13

Nätverk för processäkerhet

Nätverket ses två gånger per år (fysiskt och/eller digitalt). Vi utbyter erfarenheter kring incidenter och olyckor men går också igenom sådant som är på gång i regelverken, inom standardiseringen med mera.

Kontakt Kristina Neimert Carne
+10 455 38 83
++46 70 239 12 13

Plastnätverk

Nätverket kommer främst fungera som en informationskanal till de medlemmar som arbetar med plast‐ och plastråvarufrågor. Om specifika frågor  uppkommer som behöver diskuteras vidare kan mindre arbetsgrupper startas.

Kontakt Henrik Oxfall
+46 10 455 38 98
+46 700 89 13 98

Regionala arbetsgivarnätverk

I nätverken diskuterar medlemsföretagens representanter med arbetsgivaransvar arbetsgivarrelaterade frågor. Deltagarna är t ex VD:ar, platschefer, produktionsansvariga eller HR-representanter. Nätverken träffas ett par gånger om året och det är vanligt att nätverken själva sätter agendan, men det är oftast IKEM:s regionansvariga rådgivare och förhandlare som bjuder in. Nätverken fungerar på olika sätt beroende på var de finns. Om du är intresserad av att delta, kontakta regionansvarige i din region.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in